top of page

手作材料包/視像課程

由於近日疫情嚴重,我哋特別為出唔到嚟上堂嘅學生準備咗一系列,手作藝術活動,等各位喺屋企都可以享受藝術嘅樂趣,唔使日日對住部手機啦!歡迎學校/活動中心訂購

bottom of page